Stadgar

Stadgar för Svenska neonatalföreningen

Antagna vid föreningens årsmöte i Stockholm den 23 oktober 2014.
Godkända vid BLF:s styrelsemöte den 2014-00-00.
Stadgar_version2014 (pdf-fil)

§ 1 Föreningens namn och uppgifter

 • Föreningens namn är ”Svenska neonatalföreningen”.
 • Föreningen är en ideell förening för neonatologer eller andra läkare verksamma i Sverige och som är intresserade av neonatologi.
 • Föreningen är en delförening inom Svenska Barnläkarföreningen (BLF) och har som syfte att främja vetenskap och utbildning inom neonatologi, att bidra med utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma möten, att utveckla nationella vårdprogram inom neonatologi och att besvara remisser och andra förfrågningar från BLF:s styrelse.

§ 2 Medlemskap

 • Läkare och forskare inom svensk neonatalvård kan bli medlem.
 • Medlemskap erhålls per verksamhetsår genom erläggande av den årliga medlemsavgiften som fastställts på årsmötet. Årsmötet kan också besluta att medlemskap ska vara kostnadsfritt.
 • Medlemskap upphör om medlemmen skriftligen anmält utträde, eller om medlemmen inte betalat medlemsavgift under föregående verksamhetsår, om sådan avgift finns.
 • Medlem som genom att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skadar föreningen får uteslutas. En fråga om uteslutning får inte avgöras innan medlemmen har beretts tillfälle att yttra sig.

§ 3 Organisation

 • Föreningens organ är årsmötet, styrelsen, revisorerna, valberedningen och arbetsgrupperna.

§ 4 Verksamhetsår och räkenskapsår

 • Verksamhetsåret och räkenskapsåret löper från 1/9 innevarande år till 31/8 kommande år.
 • Föreningen ska följa bokföringslagens bestämmelser om löpande bokföring samt för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning.
 • Föreningens årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse är tillgängliga för envar.
 • Ordföranden och kassören är firmatecknare var för sig.

§ 5 Årsmötet

 • Årsmötet för verksamhetsåret äger rum senast den 15 november på tid och plats som styrelsenbestämmer.
 • Styrelsen kallar medlemmarna till årsmötet minst trettio dagar före mötet. Till kallelsen ska fogas dagordningen för mötet, årsredovisningen samt verksamhets- och revisionsberättelserna.
 • På årsmötet ska förekomma följande ärenden:
 1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet sammankallats enligt stadgarna
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Fråga om fastställelse av årsredovisningen
 10. Revisorns berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen och antalet suppleanter
 15. Ev. nyval av styrelsens ordförande för en tid av högst fyra år
 16. Ev. val av övriga ledamöter för en tid av högst fyra år
 17. Ev. val av revisor och revisorssuppleant för en tid av högst fyra år
 18. Ev. val av två ledamöter i valberedningen för en tid av högst fyra år
 19. Arbetsgrupperna – presentationer och ev. val
 20. Behandling av till årsmötet av styrelsen hänskjutna ärenden
 21. Behandling av till årsmötet av medlem hänskjutna ärenden
 22. Avslutning
 • Ett ärende som avses under punkt 21 ska vara inlämnat till styrelsen skriftligt senast trettio dagar före mötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
 • Ett årsmöte får fatta beslut endast i ärenden som angivits i kallelsen till mötet eller omedelbart föranleds av ett ärende som enligt ovan ska avgöras på mötet.
 • Beslut fattas genom öppen omröstning. Om någon så begär ska sluten omröstning verkställas.
 • Röstning med fullmakt får inte förekomma.
 • I händelse av lika röstetal ska vid öppen omröstning gälla den mening som mötesordföranden biträder; vid sluten omröstning avgörs frågan genom lottning.
 • Styrelseledamot eller styrelsesuppleant får inte delta i beslut rörande val av revisorer.

§ 6 Extra årsmöte

 • Extra årsmöte äger rum om styrelsen fattar beslut därom. Sådant möte ska äga rum om minst tio medlemmar eller revisorn begär det för behandling av någon särskild fråga.
 • Vid ett extra årsmöte får inte behandlas andra ärenden än de som angivits i kallelsen till mötet. I övrigt gäller vad som föreskrivs om årsmötet i § 5.

§ 7 Styrelsen

 • Föreningens styrelse utgörs av ordförande, sekreterare, kassör och tre övriga ledamöter.
 • Styrelsens ledamöter väljs för en mandatperiod om högst fyra år vardera.
 • Ordföranden leder föreningens sammanträden och gör upp dagordning i samråd med sekreteraren. Sekreteraren för protokoll över föreningens möten samt sammanställer årsberättelse i samarbete med ordföranden. Kassören sköter bokföring och gör ekonomiskt bokslut.
 • En ledamot kan väljas om. Den som i obruten följd har varit ledamot under åtta år är inte valbar förrän tre år har förflutit sedan han eller hon lämnade styrelsen.
 • Styrelsen är beslutför när minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder. Styrelsen ska sträva efter att använda virtuell mötesteknik.

§ 8 Revisorer

 • Två av årsmötet utsedda medlemmar är revisorer och granskar räkenskaper och förvaltning, skriver revisionsberättelse och framlägger till årsmötet förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9 Valberedning

 • Två medlemmar utgör valberedning med uppgift att föreslå personer vid nyval av styrelseledamot och/eller revisor.

§ 10 Arbetsgrupper

 • Styrelsen kan inrätta arbetsgrupper i syfte att skapa evidensbaserade och nationella riktlinjer ifrågor med hög klinisk relevans. Arbetsgrupperna kan också bistå styrelsen med remissvar och med att arrangera utbildningar inom sina respektive områden.
 • Arbetsgrupper består av medlemmar i Svenska neonatalföreningen och arbetet regleras i ett styrdokument utarbetat av styrelsen.

§ 11 Ändring av stadgarna

 • Beslut om att ändra eller upphäva en bestämmelse i eller lägga till en bestämmelse till dessa stadgar kan fattas om beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid ett årsmöte.
 • För beslut om att föreningen ska upphöra gäller att beslutet måste fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte som infaller minst tre månader senare. Därtill kommer att ett beslut om upphörande för att vara giltigt måste godkännas av Svenska Barnläkarföreningen.
 • Om ett beslut om upphörande skulle fattas ska föreningens tillgångar tillfalla Svenska barnläkarföreningen.

 

 

 

 

 

 

 


access_time 2016-04-02 11:10:27

event Kurser

event Möten