Barn- och familjecentrerad uvecklingsstödjande vård

Arbetsgruppen har representation från alla storregioner i Sverige, är multidisciplinär och har föräldra-representation från Prematurförbundet. Andra föräldraföreningar kan bli aktuella framöver. Regionerna uppmuntras att själva organisera regionala och lokala grupper för arbete med frågor inom området. På detta sätt hoppas gruppen kunna nå hela Sverige. Styrgruppen kan hjälpa intresserade att komma i kontakt med representanter för sin region. Arbetsgruppen kommer att samarbeta med SNQ-gruppen för att kunna inhämta information och kartlägga frågor den vägen. Nationellt kommer gruppen att initialt att fokusera på arbete kring Noll separation (genom hela vårdkedjan) och kring arbete som aktivt stödjer föräldrar att förstå sitt barns beteende och hur vård, omsorg och miljö kan anpassas därefter. 

Med spänning väntas inom kort rapporten från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer samt nationellt kunskapsstöd för barn och familjecentrerad neonatalvård för vilka rapporter gruppen väntas vara remissinstans. Det finns stora möjligheter för arbetsgruppen att dra nytta av att fokus inom nyföddhetsvården såväl i resursfördelning som kunskapsstyrning ligger inom barn och familjecentrerad vård. Vi kan som nationell arbetsgrupp inom Neonatalföreningen gemensamt arbeta för att resurser kommer nyföddhetsvården till del, samt att riktlinjerna får genomslag i beslut och genomförande i hela landet. 

Två stående möten för gruppen är planerade årligen – ett möte i mars i anslutning till Stockholm Conference on Ultra-Early Intervention och ett möte i oktober i anslutning till Perinataldagarna. I år har båda dessa möten varit virtuella via Zoom.

Alla som är intresserade är varmt välkomna!

Stina Klemming (ordförande) stina.klemming@sll.se

Sofia Arwehed (vice ordförande) sofia.arwehed@regiongavleborg.se

 
 

access_time 2020-10-21 15:36:20

event Kurser

event Möten