Uppdaterade riktlinjer för probiotika

Publicerad
2020-02-07 10:51:47
Uppdaterad
2020-02-07 10:52:11
Skribent
anderselfvin

Riktlinjer för probiotikaanvändning har uppdaterats. För fullständiga riktlinjer se rubriken “Riktlinjer och Vårdprogram”. Nedan följer en sammanfattning av riktlinjerna.

  1. Rekommendation
  • Svenska Neonatalföreningen anser att man kan överväga tillskott från och med första levnadsveckan av probiotikaprodukter som innehåller antingen bakteriestammen Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 eller kombinationen av Bifidobacterium infantis Bb-02, Bifidobacterium lactis Bb-12, och Streptococcus thermophilus TH-4 i syfte att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC) hos mycket för tidigt födda barn (< 32 veckor).

 

  • Probiotikatillskott rekommenderas för närvarande inte till extremt för tidigt födda barn med en födelsevikt <1000g eftersom det inte finns någon evidens för en effekt och inte heller någon beprövad erfarenhet för dessa produkter i denna patientgrupp i Sverige.

 

  • Att behandla barn som fötts efter gestationsvecka >32+0 för att förebygga NEC är troligen inte effektivt, eftersom incidensen av NEC avtar snabbt för barn födda senare än denna vecka. Det finns heller ingen evidens att fortsätta behandling efter v34+0 eftersom NEC-debut efter v34+0 är mycket ovanligt.

 

 

  • Avgörande för att en probiotikaprodukt skall kunna användas till underburna barn är att producenten kan visa att produkten håller en tillräckligt hög kvalitet enligt de kriterier som European Society for Paedatric Gastroenterology Hepatalogy and Nutrition (ESPGHAN) arbetat fram (v.g. se nedan).

 

  • Det är även viktigt att neonatalenheten säkerställer att det finns metoder på sjukhuset att rutinmässigt detektera de givna bakteriestammarna i bakterieodlingar, innan man startar att ge produkten.

 

  • Föräldrar skall få information om probiotikas effekt och eventuella risker med probiotika innan det sätts in.

 

  • För att kunna utvärdera en introduktion av probiotika i neonatalvården i Sverige är det mycket viktigt att användningen rapporteras via SNQ.

forum Kommentarer

Kommentera