Ny rutin för neuroprotektion med Magnesiumsulfat vid hotande förtidsbörd före v 32+0

Publicerad
2020-01-30 11:36:56
Skribent
anderselfvin

Information om nationellt införande av ny rutin för neuroprotektion med Magnesiumsulfat vid hotande förtidsbörd före v 32+0

Barn födda innan graviditetsvecka 32 har förutom en högre mortalitet, även en ökad risk för cerebral pares och andra neurologiska skador. Av alla barn med CP, är 30–50% födda förtidigt. Express-studien, som följt barn födda tidigare än graviditetsvecka 27, publicerade 2018 en uppföljning upp till 6 ½ års ålder.  Studien visade att även en del av de som upplevts som friska av sina föräldrar hade uppenbara motoriska problem (Bolk J et al JAMA 2018).

 

Magnesiumsulfat (MgSO4) är ett välkänt preparat som getts innan förlossningen som krampprofylax till gravida med preeklampsi eller som tokolys vid förtidsbörd. Ett flertal RCT studier har gjorts där MgSO4 givits vid hotande förtidsbörd och metaanalyser visar signifikant minskad risk för cerebral pares hos barn till mödrar som fått behandling (32% lägre risk för CP med NNT 46; Crowther CA et al PLOS Medicine 2017). I USA, England och Australien samt enligt WHO guidelines från 2015 är detta nu standardbehandling vid hotande förtidsbörd.

 

2017 kontaktades därför SFOG av Svensk Neonatalförening med frågan om att starta upp denna behandling i Sverige. I Sverige har man tidigare tvekat pga. oklara mekanistiska data samt stor dosvariation i de olika studierna. Det bildades en forskargrupp/arbetsgrupp som arbetat med frågan sedan dess. Gabriella Konings avhandling från 2018 tillsammans med annan publicerad data har tydligare kunnat förklara mekanismen bakom MgSO4 neuroprotektiva effekt. Under hösten 2018/våren 2019 har därför en koncentrationsstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset slutförts, där vi utifrån nya prekliniska och kliniska data kan se att 6 g MgSO4 givet som en bolusdos är säkert för mor och barn och kan ges utan särskild övervakning, förutom närvaro på rummet i samband med att dosen ges under 20-(30) min.

 

Precis som man gjorde när man nationellt införde hypotermi-behandling efter asfyxi önskar arbetsgruppen följa införandet och så småningom utvärdera effekten av behandlingen efter 3 år och jämföra med data innan införandet (populationsbaserad kohortstudie). För att göra denna uppföljning möjlig är det viktigt att rätt diagnoskod sätts när MgSO4 ges i neuroprotektivt syfte (se PM).

 

Införande av ny rutin med att ge MgSO4 för neuroprotektion vid hotande förtidsbörd behöver därför ske samtidigt i hela landet.

 

Alla förlossningskliniker kontaktas därför. Information har även tidigare presenterats på perinataldagarna vid två tillfällen och i samband med SFOG-veckan. Information kommer även ges till verksamhetscheferna på verksamhetschefsmötet 31/1.

 

Den nya nationella rutinen införs under perioden 10 februari – 2 mars 2020.

 

Var god se  PM,  samt läkemedelsanvisning på hemsidan under rubriken Riktlinjer och Vårdprogram. Vissa av er kommer välja att söka licens för att kunna blanda läkemedel själva vid behov, vilket alltså behöver göras snarast för att ha läkemedel till tillgängligt i samband med starten 10 februari-2 mars.

 

Vid frågor kontakta Ylva Carlsson, Överläkare, Med Dr, KK Östra (ylva.carlsson@vgregion.se).

 

Arbetsgrupp: Ylva Carlsson, Henrik Hagberg, Andrea Jonsdotter, Magnus Domellöf, Andreas Herbst, Erik Normann, Maria Jonsson, Karin Pettersson, Sissel Saltvedt, Ulrika Ådén, Johan Ågren

 

Developmental Coordination Disorder and Its Association With Developmental Comorbidities at 6.5 Years in Apparently Healthy Children Born Extremely Preterm. Bolk J et al. JAMA 2018, Aug 1;172(8):765-774.

 

Assessing the neuroprotective benefits for babies of antenatal magnesium sulphate: An

individual participant data meta-analysis. Crowther CA et al. PLOS Medicine. 2017 Oct 4;14(10):e1002398.

forum Kommentarer

Kommentera