En välkommen julklapp

Publicerad
2017-12-20 12:28:53
Uppdaterad
2017-12-20 12:55:55
Skribent
Béatrice Skiöld

Med anledning av statens riktade satsningar på förlossnings- och neonatalvård för åren 2018-2022 bjöds vi in till en dialog på Socialdepartementet i början av december. Svenska Neonatalföreningen representerades av Béatrice Skiöld och Barbro Diderholm, och Riksföreningen för barnsjuksköterskor av Kristina Jonsson och Siri Lilliesköld. Vi fick träffa Agneta Karlsson som är statssekreterare hos socialminister Annika Strandhäll, samt handläggare Ulrika Axelsson-Jonsson.

Det uttalade syftet med mötet var att få till stånd en dialog kring neonatalvårdens behov. Input till oss från flera av landets regioner (båda professionerna) visade tydligt att problematiken är liknande i hela landet. Vi framhöll därför att grundproblemet inom neonatalvården är platsbrist pga sjuksköterskebrist. Få vårdplatser och överbeläggningar leder till medicinska risker och icke medicinskt motiverade transporter av både gravida kvinnor och nyfödda barn, inklusive köp av vård i utlandet. För att öka antalet neonatalplatser och ge en jämlik vård för alla nyfödda barn i hela Sverige framhåll vi därför att merparten av pengarna bör satsas på att behålla och rekrytera sjuksköterskor. Vi föreslog bland annat

  • en riktad specialistsjuksköterskeutbildning samt en yrkestitel ”neonatalsjuksköterska”
  • en förbättrad organisation med schemamodeller som möjliggör rimlig veckoarbetstid samt förbättrad ersättnings- och bemanningsnivå

Vi var helt tydliga med att utan en stärkt sjuksköterskeorganisation fungerar inte neonatalvården.

Utöver ovanstående åtgärder poängterade vi vikten av uppföljning av neonatalt vårdade barn (inkl registrering i SNQ) och föreslog att resurser allokeras till befintligt nationellt uppföljningsprogram för att identifiera de individer som har behov av stöd hemma och i skolan. Ett ökat statligt krav bör läggas på sjukvårdshuvudmännen att detta program skall efterlevas och prioriteras.

Vi har nu författat en kort skrivelse som i dagarna sänds till Regeringskansliet samt SKL och inväntar återkoppling.

Varma julhälsningar och med förhoppningar om ett riktigt Gott Nytt År!

Béatrice Skiöld och övriga styrelsen

forum Kommentarer

  • Tack för bra jobb. Ni har verkligen bra formulerat det som anses mest problematiskt.

    Mireille Vanpee

    , 24 januari, 2018 |

Kommentera