Lilla barnets fonds utlysning av forskningsanslag 2018, sista dag 28 aug

Publicerad
2017-06-12 21:50:43
Skribent
Béatrice Skiöld

 
Lilla barnets fond är en ideell förening som stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet. Lilla barnets fond leds av en styrelse som ansvarar för all verksamhet och de viktigaste uppgifterna är att samla in medel till föreningen, fatta beslut om att dela ut forskningsanslag och vara ytterst ansvarig för att bokföring och kapitalförvaltning är ordnade på betryggande sätt.
 
För praktiska frågor om forskningsanslag har styrelsen inrättat en forskningsnämnd och den ansvarar för rutinerna kring hur man kan ansöka om anslag och den granskar och rangordnar de ansökningar som kommer in.
 
För ansökan om forskningsstöd till 2018 har Stockholms läns landsting upplåtit sin webbaserade ansökningsportal. En digital ansökan underlättar både ansökningsförfarandet och bedömning av inkomna ansökningar.
 
Ansökningsperioden startar den 15 juni 2017 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet www.forskningsstod.sll.se senast den 28 augusti 2017 kl. 16.00.
 
Frågor om ansökan kan skickas till info@lillabarnet.se eller till ordföranden i forskningsnämnden lena.westas@kbh.uu.se.
 
Tekniska frågor kan skickas till lena.olsen@karolinska.se, tel 517 793 56.
 
Välkommen med din ansökan.

forum Kommentarer

Kommentera